A+A-
 
bip.gov.pl
RSS
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nieaktualne

Ochrona Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Cieszynie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym moża się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) pod adresem poczty elektronicznej iod@powiat.cieszyn.pl, 2) pod numerem telefonu 33 47 77 226 3) pisemnie na adres siedziby Administratora: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO", iż: I. Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg publicznych z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29. II. Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 4) pod adresem poczty elektronicznej iod@powiat.cieszyn.pl , 5) pod numerem telefonu 33 47 77 226, 6) pisemnie na adres siedziby Administratora: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: 1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 2) realizacji umów zawartych z kontrahentami; 3) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia; 4) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. IV. Odbiorcy danych osobowych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. V. Okres przechowywania danych osobowych. 1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 2) Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) usunięcia swoich danych osobowych; 4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 5) przenoszenia swoich danych osobowych; 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. VII. Prawo do cofnięcia zgody. 1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 2) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. 1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: a) ustawowym, b) umownym, lub c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 2) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 3) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 4) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany.


Opublikował: Jan Nowak
Publikacja dnia: 19.07.2018
Podpisał: Janusz Nowak
Dokument z dnia: 19.07.2018
Dokument oglądany razy: 336