A+A-
 
bip.gov.pl
RSS
SmodBIP

Statut PZDP

Załącznik do uchwały nr XLIV/438/06
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2006r.

STATUT
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG PUBLICZNYCH W CIESZYNIE

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie zwany dalej Zarządem Dróg działa na podstawie

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1592 z późn.zm)
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104)
 • ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn.zm.)
 • regulaminu organizacyjnego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Cieszyńskiego, utworzoną przez radę powiatu, finansowaną z budżetu powiatu.
 2. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie nie posiada osobowości prawnej .

§ 2.

 1. Działalnością Zarządu Dróg kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
 2. Siedziba Zarządu Dróg mieści się w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

ZAKRES, ORGANIZACJA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Zarząd Dróg działa na obszarze Powiatu Cieszyńskiego.

§ 4.

 1. Zarząd Dróg wykonuje swoje zadania poprzesz komórki organizacyjne : oddziały i jednostkę terenową – Służbę Drogową, której siedziba mieści się w Cieszynie przy ul. Kościelnej 16.
 2. Szczegółową strukturę i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny.
 3. Zakres zadań oraz poszczególnych oddziałów PZDP, ich funkcjonowanie oraz zakresy czynności pracowników ustala Dyrektor PZDP.
 4. Gospodarka finansowa PZDP prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 5. Prawidłowe prowadzenie księgowości należy do zadań głównego księgowego.

§ 5.

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie jest realizacja:

 • zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania drogami kategorii powiatowej,
 • zadań powierzonych w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, wynikających z ustawy o drogach publicznych.

§ 6.

W zakresie realizacji zadań Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz innymi instytucjami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

Zmiany w Statucie następują w formie właściwej dla jego nadania.

§ 8.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o nadaniu Statutu przez Radę Powiatu Cieszyńskiego.Opublikował: Janusz Nowak
Publikacja dnia: 13.06.2011
Podpisał: Janusz Nowak
Dokument z dnia: 13.06.2011
Dokument oglądany razy: 4 474